top of page

Doelstelling Filosofie Fonds Nederland

Het doel van de stichting Filosofie Fonds Nederland is het bevorderen van de Nederlandstalige filosofiebeoefening (vooral in Nederland) en het verrichten van alle verdere handelingen die hier in de ruimste zin mee zijn verbonden en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting Filosofie Fonds Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van organisaties, projecten en personen die aan het beoefenen van de filosofie in Nederland bijdragen. Deze steun kan de vorm aannemen van een bijdrage in de kosten die uit het organiseren van filosofisch onderwijs, onderzoek, uitwisseling of advisering voortvloeien, of subsidies voor projecten en studiebeurzen met een algemeen maatschappelijk karakter en nut. Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere financiële ondersteuning van filosofisch onderzoek dat uitmondt in Nederlandstalige publicaties van hoog niveau en van vertalingen van filosofische standaardwerken in het Nederlands.

Werving van gelden

In essentie zijn er twee bronnen voor het werven van geld voor het realiseren van de doelstelling van het Filosofie Fonds Nederland.

Dit is enerzijds een jaarlijkse bijdrage vanuit de Filosofische School Nederland die reeds is toegezegd.

De tweede bron van geldwerving is de bijdrage van derden aan het fonds. Bij derden moet in eerste instantie worden gedacht aan de partners waarmee via de Filosofische School Nederland wordt samenwerkt (zoals banken/private ondernemingen en centrale overheden) en als tweede particulieren en/f institutionele organisaties, die middels een bijdrage aan het Fonds hun maatschappelijke betrokkenheid en beleidsmatig verantwoorde bijdrage via het stimuleren van maatschappelijke wijsheid en algemeen cultuurontwikkeling willen invullen en uitdragen.

Vermogensbeheer

Het beheer van het vermogen vindt conform plaats conform zoals in de statuten van de oprichtingsacte is aangegeven. Aanvullend hierbij zal negentig procent van de ingelegde middelen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling van de stichting.

bottom of page